Leaders of School


 Chair of the School
            Council
 Chang Liu +86-27-68752989-8170 Honorary Dean

Zhongxian Zhao
           Zhenyu Zhang

 
 Vice-Chair of
            the School Council
 Hongyuan Zhou
            Guihua Tian
+86-27-68755017
           +86-27-68778231

Associate
            Dean

Executive
            Associate Dean:
           Jianbo Wang
            
           Zhengyou Liu
           Hongxing Xu
           Lihua Li

   
              
           +86-27-68752989-8132
             
           +86-27-68752989-8627
           +86-27-68752989-8122
           +86-27-68752956