Leaders of School

The Head of School Party Committee

Secretary of the Party Committee

Jianbo Wang

Vice Secretary of the Party Committee

Yifei Zhang, Yuning Zhang, Ping Fang

Members of the Party Committee

Jianbo Wang, Ping Fang, Pengfei Fang, Haoxue Qiao, Feng Ren,
Zhengyou Liu, Lihua Li, Jun He, Yifei Zhang, Yuning Zhang, Chendong Zhang, Xingzhong Zhao


The Head of School Administration

Honorary Dean

Zhongxian Zhao, Zhenyu Zhang

Dean

Jun He

Associate Dean

Haoxue Qiao

Feng Ren

Chendong Zhang

Lihua Li