Faculty

Professor

Wanping Chen      
Zhiquan Chen      
Mingxing Dai      
Pengfei Fang      
Guojia Fang      
Dejun Fu      
Shishang Guo      
Chunqing He      
Qijun Huang      
Changzhong Jiang      
Quanlin Jie      
Manzhu Ke      
Jinchai Li      
Kaiyang Li      
Meiya Li      

     
Chang Liu      
Huijun Liu      
Qiming Liu      
Zhengyou Liu      
Xianquan Meng      
Chunxu Pan      
Haoxue Qiao      
Feng Ren      
Jing Shi      
Ying Shi      
Zhijie Tan      
Zheng Tang      
Jiarui Tao      
Bo Wang      
Jianbo Wang      
Qu-Quan Wang      
Shaojie Wang      
Weizhong Wang      
Zhu Wang      
Yichu Wu      
Rui Xiong      
Hongxing Xu      
Gaolin Yan      
Baifeng Yang      
Duanzheng Yao      
Guoping Yu      
Dong Zhang      
Wenbing Zhang      
Wenxian Zhang      
Dongshan Zhao      
Xing-Zhong Zhao      

Associate professor

Hao Cai      
Sheng Chang      
Wenjie Guan      
Zhiqiang Guan      
Zhonghua Hao      
Huiming Huang      
Dapeng Liu      
Wei Liu      
Chuanfang Pan      
Shizhou Pu      
Ning Qi      
Chunyin Qiu      
Hong Quan      
Yaoyao Ren      
Huangjin Shen      
Jinyao Sun      
Xiaofeng Wang      
Yu Wang      
Jianhong Wei      
Hao Wu      
Yidong Xiong      
Binfu Xu      
Yan Yang      
Yidong Yang      
Fan Yi      
Di Yin      
Ling Yin      
Xuefeng Yu      
Keqin Zhang      
Yong Zhang      
Guoquan Zhou      
Jiaping Zhou      
Li Zhou      
Xiang Zhou      
Jun Zhu      
Yong Zou      
zhenyu Zhang      
Hao Wang      
zhiwei Ai      Lecturer

Guangxu Cai      
Fang Cheng      
Li Cheng      
Hailin Liu      
Yi Qian      
Ping Wang      
Xiang zhang