Leaders of School

 Chair of the School
 Council
 Chang Liu +86-27-68752989-8170 Honorary Dean

Zhongxian Zhao
Zhenyu Zhang

 
 Vice-Chair of
 the School Council
 Hongyuan Zhou
 Guihua Tian
+86-27-68755017
+86-27-68778231

Associate
 Dean

Executive
 Associate Dean:
Jianbo Wang
 
Zhengyou Liu
Hongxing Xu
Lihua Li

   
   
+86-27-68752989-8132
  
+86-27-68752989-8627
+86-27-68752989-8122
+86-27-68752956